j

Lorem ipsum dolor amet, consect adipiscing elit, diam nonummy.

Search

Projekat Nezavisni umetnički pokret – Crna Gora

Nova galerija vizuelnih umetnosti
i Institut za savremenu umetnost

Karta za bolju budućnost

Kultura je najvažnija tekovina svake zemlje, regiona i sveta uopšteno, ali ona ne postaje ključni pokretač i korektor društva bez dodatnog podstreka. Od ove ideje krenuli su Nova galerija vizuelnih umetnosti, sa sedištima u Beogradu i Podgorici, i podgorički Institut za savremenu umetnost, trasirajući projekat Nezavisni umetnički pokret – Crna Gora. Projekat podržava British Council u okviru projekta „Kultura i kreativnost za Zapadni Balkan” (CC4WBs) koji je finansiran of strane Evropske unije i ima za cilj podsticanje dijaloga na Zapadnom Balkanu jačanjem kulturnih i kreativnih sektora za povećani društveno-ekonomski uticaj.

U suštini ovog projekta koji je otpočeo u oktobru 2023, a završiće se krajem septembra 2024, jeste hvatanje u koštac sa nedostatkom resursa, kao i mentorstva koji bi talentovanim pojedincima i umetničkim kolektivima sa područja Zapadnog Balkana omogućili intenzivniji kreativan razvoj i tako doprineli napretku kulture u ovoj geografskoj oblasti.

Tom cilju NGVU i ISU pristupaju sveobuhvatno, kroz osnaživanje profesionalaca u kulturi, podršku umetnicima i promociju razmene znanja i umeća. Konkretno, tokom ovih 12 meseci u Podgorici će biti organizovane brojne laboratorije (radionice), te izložba, pa se s pravom može očekivati da će projekat imati dugoročan efekat na kulturu, umetnost, kao i kreativnu industriju na targetiranom prostoru. Istovremeno, i publika će dobiti mnoštvo prilika da dogradi svoje afinitete ka savremenoj umetnosti, i svemu šta taj termin podrazumeva.

„Jedan od najvažnijih pojmova kojima barata Nezavisni umetnički pokret – Crna Gora jeste razmena, kako u pogledu znanja i stručnosti teoretičara i kustosa, tako i sa aspekta umetničkih praksi i iskustava. NGVU i ISU nastoje da uspostave profesionalne standarde u produkciji i prezentaciji savremene umetnosti na Zapadnom Balkanu, nudeći platforme za različite vrste interakcije”, kažu idejni tvorci i nosioci ovog projekta. Opisanim postupkom „profitiraće” saznajno i emotivno i oni koji kulturu stvaraju, i oni koji u njoj uživaju ili se tome uče. Korist od projekta mogu imati i organizacije, institucije, kao i privatni sektor, ukoliko prepoznaju značaj podrške lokalnim talentima.

„U kulturnom napretku značajno mesto zauzima i evaluacija, i samoprocenjivanje dometa kulturnih aktera, što takođe omogućavamo svojim projektom. Jer, bez povratne informacije i otklona od svog rada, ni umetnik ni umetnost ne mogu da se razvijaju”, kažu u NGVU i ISU. Za problematiku u njihovom fokusu važno je i teorijsko istraživanje kako bi se aktuelna umetnička praksa precizno mapirala, a njeni učesnici pozicionirali, pa će i to biti deo projekta. Organizovanje radionica i izložbe, put je ka uspehu u karijeri stvaralaca, ali i vid komunikacije sa auditorijumom, što i ovu projektnu aktivnost čini dragocenom. Ključ napretka je i u poznavanju lanca u produkciji i popularisanju umetničkog, i uopšte – kulturnog stvaralaštva, i međuzavisnosti karika tog niza zanimanja, te će i ova tema biti pokrenuta projektom. Kako je umetnost daleko manje vidljiva van prisustva u medijima, glasila u regionu će biti blagovremeno obaveštavana o svakom projektnom koraku i ishodima specifičnih aktivnosti, u želji NGVU i ISU da što više verodostojnih informacija bude dostupno široj javnosti, kao presudnoj komponenti u pretvaranje kulture u razvojnu alatku društva.

Čak i kad se posmatraju pojedinačno, i radionice, i izložba delovaće podsticajno na kulturnu zajednicu i razmenu Crne Gore i Srbije. Međutim, sve ukupno, te vrste angažmana čine bazu za formiranje strategije bržeg kulturnog razvoja.

Nezavisni umetnički pokret – Crna Gora predstavlja sveobuhvatnu inicijativu podrške dugoročnom razvoju u oblasti umetnosti i kulture Zapadnog Balkana, putem osnaživanja profesionalaca, podržavanja umetnika, angažovanja zajednice i uspostavljanja održivog modela razvitka svih ovih činilaca”, sumiraju u Novoj galeriji vizuelnih umetnosti i Institutu za savremenu umetnost. Sve navedeno je karta za bolju budućnost, gde su kultura i umetnost u prvom planu svih društvenih vrednosti.

Razgovori

IAM – Crna Gora

Serija diskusija radnica/ka u kulturi iz Srbije i Crne Gore koja je sredinom novembra bila upriličena u Podgorici, izrodila je perspektivne veze između učesnika. […]

IAM – Crna Gora

Kad razmišljam o nepostojanju feminističke scene u Crnoj Gori, uz izvesne istupe u smislu pojedinačnih pokušaja takvog predstavljanja, govorim o ženskim praksama koje provociraju postojeći patrijarhalan- tradicionalni i […]

IAM – Crna Gora

Sa koje lične i profesionalne pozicije si nastupala kao predavačica i kao radioničarka? Ovo je veoma zanimljivo pitanje jer bih obično te dve pozicije odvojila – ne u pogledu etike i ispoljavanja […]

IAM – Crna Gora

Šta je bila tema tvog predavanja u Podgorici? Govoreći o međunarodnom tržištu umetnosti, objasnila sam ko je uključen i šta ko radi u ovoj industriji. Razložila sam kako funkcionišu […]

IAM – Crna Gora

Trka s vremenom koje nam konstantno izmiče, nove tehnologije čije je svojstvo u oblasti komunikacija da drastično utiču na međuljudsko opštenje i doživljaj stvarnosti, […]

IAM – Crna Gora

Sa koje si pozicije nastupila u Podgorici i šta si htela da preneseš učesnicima? Nastupila sam kao saradnica želeći da prenesem sopstveno iskustvo i znanja o kustosiranju feminističkog performansa, koja […]

This website was created with the financial support of the European Union through the project ‘Culture and Creativity for the Western Balkans’ (CC4WBs) implemented by the British Council through the grant scheme Artistic Co-productions and CC Learning Labs. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or British Council as a granting authority. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.